CBCB - úvodní strana

 

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4 - Nusle

ID datové schránky: mtpy2rc
T: 277 778 650, 242 438 650

Otázky a odpovědi

Co si představit pod pojmem Nebankovní registr klientských informací (NRKI)?

NRKI představuje databázi údajů o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty. NRKI je vytvořen na základě informací, které věřitelské subjekty poskytují CNCB a které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů věřitelských subjektů (jde např. o informace o tom, zda závazky klienta jsou nebo nejsou řádně a včas plněny).

Co znamená souhlas se zpracováním údajů?

Počáteční i průběžné zařazování či aktualizace informací (údajů) v NRKI je v případě klientů – fyzických osob podmíněno poskytnutím souhlasu se zpracováním údajů v NRKI. Vložení osobních údajů do NRKI jedním z věřitelských subjektů automaticky neznamená, že tyto údaje budou volně přístupně dalším věřitelským subjektům – další věřitelské subjekty budou opět potřebovat písemný souhlas příslušného klienta, aby se na tyto údaje obsažené v NRKI mohli dotázat; v případě osobních údajů klientů – fyzických osob se tedy v NRKI uplatňuje princip tzv. dvojího souhlasu.

Jaké údaje jsou o mně v registru vedeny?

Ke každé fyzické či právnické osobě jsou v registrech kromě základních identifikačních údajů, jako jsou jméno, rodné číslo/identifikační číslo a adresa, uvedeny také informace o tom, jaký typ produktu využívá a jak a kolik fyzická či právnická osoba splácí nebo v minulosti splácela. Konkrétně je to údaj týkající se počtu úvěrových smluv, výše částek jednotlivých úvěrů a výše pravidelných splátek. Součástí informací je i historie splácení těchto závazků a informace o jejich zajištění. V registru je tak vedena i tzv. pozitivní úvěrová historie – tj. údaj o tom, že klient splácí řádně a včas. Registr dále obsahuje údaje o tom, zda daná osoba právě nežádá o nějaký úvěrový produkt.
V NRKI nejsou zpracovávány citlivé osobní údaje klientů – fyzických osob ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů (např. údaje o zdravotním stavu apod.).

Jaký má pro mě jako dobrého klienta registr přínos?

Jste-li dobrý klient, který své závazky splácí řádně a včas, potom tuto skutečnost finanční instituce rozpozná z vaší úvěrové zprávy a bude na vás pohlížet jako na známého a solidního klienta. To se projeví v její nabídce a požadavcích a je tak možné, že dostanete lepší podmínky než klient neznámý či špatný.

Kdo všechno má přístup k údajům z registru?

Právo žádat informace z nebankovního registru má jen taková finanční instituce, která má podepsanou smlouvu s provozovatelem registru. Zároveň tato finanční instituce musí plnit řadu smluvních závazků, které jsou kontrolovány. Hlavním uživatelem nebankovního registru jsou v současnosti zejména leasingové a splátkové společnosti, v rámci vzájemné výměny dat mezi BRKI a NRKI však do něj mají přístup i bankovní instituce.
Dále se pak ke zprávám v úvěrovém registru mohou dostat zaměstnanci helpdesku a klientského centra CNCB a to zejména v případě vašeho zájmu o opravu chybných údajů.

Mohou finanční instituce do registru nahlížet kdykoliv?

Každý uživatel registru jako uživatel systému musí podepsat smlouvu, která ho opravňuje k přístupu do registru. Právo na získání úvěrové zprávy vzniká v okamžiku, kdy takového uživatele registru žádáte o některý z úvěrových produktů, nebo když již nějaký úvěrový produkt využíváte. Finanční instituce by se tím, kdyby se na Vás dotázala v rozporu s výše uvedeným přístupovým právem, dostala do rozporu se smlouvou, a byla by okamžitě sankcionována.

Vidí do registru i finanční instituce, se kterými nejsem v žádném smluvním vztahu?

Po udělení vašeho souhlasu jsou v rámci vzájemné výměny dat mezi BRKI a NRKI vaše údaje přístupné i dalším nebankovním či bankovním věřitelům. Existující bezpečnostní opatření zajišťují, aby žádné svěřené informace nebyly zneužity.

Jak dlouho jsou v registru údaje uchovávány a jak často se aktualizují?

Informace obsažené v registrech jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovávány po dobu smluvního vztahu s finanční institucí a po dobu dalších čtyř let po jeho ukončení. Pokud smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace uchovány v registru nebankovním po dobu šesti měsíců, v bankovním registru po dobu jednoho roku.

Mohu požádat o výmaz údajů z registru?

O výmaz z registru údajů nelze požádat. Pokud ovšem zjistíte, že některý z údajů uchovávaných v registru je chybný nebo nepřesný, můžete se obrátit na provozovatele registru – společnost CNCB. Ta takový údaj po dohodě s finanční institucí opraví.

Zaplatím splátku se zpožděním. Projeví se tyto údaje v registru?

Je to možné. Ale zpravidla jedno až dvoudenní zpoždění se zaplacením splátky se v registru vůbec neobjeví, jelikož uživatelé registru aktualizují údaje ze svých databází jednou měsíčně a to ještě navíc s několikadenní prodlevou tak, aby byly eliminovány transakční doby přenosu peněz.