CBCB - úvodní strana

 

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4 - Nusle

ID datové schránky: mtpy2rc
T: 277 778 650, 242 438 650

Žádost o výpis

Vaše osobní návštěva v klientském centru v Praze

Co potřebujete s sebou?

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel

Pro vyřízení žádosti je třeba vyplnit formulář „Žádost o výpis informací“ (pro fyzickou osobu a OSVČ) a při předložení žádosti se prokázat platným občanským průkazem (případně cestovním pasem). V případě, že vyřizujete žádost pro jinou osobu, je nutné se navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Vzor plné moci je k dispozici zde na našich stránkách. Výpis obdržíte na počkání na místě a za jeho vyhotovení zaplatíte poplatek dle platného ceníku, který je možné uhradit také platební kartou. Případně je možné výpis nechat zaslat poštou.

Formuláře
Právnická osoba

Pro vyřízení žádosti je třeba vyplnit formulář „Žádost o výpis informací“ (pro právnickou osobu) a při předložení žádosti se prokázat platným občanským průkazem (případně cestovním pasem). Navíc budete potřebovat i případné oprávnění (plnou moc), že můžete za právnickou osobu jednat, pokud tato informace nevyplývá přímo z výpisz z obchodního rejstříku. Vzor plné moci je k dispozici zde na našich stránkách. Výpis obdržíte na počkání na místě a za jeho vyhotovení zaplatíte poplatek dle platného ceníku, který je možné uhradit také platební kartou.

Není-li právnická osoba zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR (www.justice.cz), je žadatel povinen předložit společně s žádostí výpis údajů o právnické osobě z příslušného registru nebo z jiné evidence (v originále nebo ověřené kopii), který nesmí být starší víc než 3 měsíce; po vyřízení žádosti bude žadateli tento výpis vrácen.

Formuláře

Žádost o výpis zasíláte poštou

Jak vyplnit žádost a kam a jak ji poslat?

Pro vyřízení žádosti je třeba vyplnit formulář „Žádost o výpis informací“ (pro fyzickou či právnickou osobu), který je k dispozici v klientském centru a zde na našich internetových stránkách. O zaslání formuláře je také možné požádat na e-mailové adrese klient@cncb.cz. Vyplněný formulář žádosti je třeba podepsat (úředně ověřený podpis je povinný pouze pro cizí státní příslušníky). Takto vyplněnou žádost zašlete na adresu klientského centra: CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4. Vyplněnou žádost můžete zaslat také elektronicky na e-mailovou adresu: klient@cncb.cz, přičemž musí být podepsána pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 

V případě, že požadujete výpis pro právnickou osobu, která není zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR (www.justice.cz), je nutné společně s žádostí zaslat výpis údajů o právnické osobě z příslušného registru nebo z jiné evidence (v originále nebo ověřené kopii), který nesmí být starší víc než 3 měsíce; po vyřízení žádosti bude žadateli tento výpis vrácen.

Kdy a jak výpis obdržím?

Výpis obdržíte doporučenou poštou do vlastních rukou na dobírku. Výpisy jsou vyhotoveny do 24 hodin po obdržení žádosti a zasílány pouze na poštovní adresy v Česlé a Slovenské republice. Celková cena dobírky v sobě kromě ceny za výpis navíc zahrnuje cenu za poštovné.

Výpis online prostřednictvím portálu kolikmam.cz

Pro získání online verze výpisu informací je nutná registrace do webového portálu kolikmam.cz, kterou můžete vyřídit v klientském centru Nebankovního registru klientských informací.

V jaké formě výpis obdržím?

Pouze online po elektronické objednávce

Výpis bude k dispozici online s možností uložení do pdf formátu s elektronickým podpisem stvrzujícím originalitu výpisu v elektronické komunikaci. Autorizovanou konverzi takového výpisu do listinné podoby lze pak v případě potřeby kdykoliv realizovat prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

Poštou po elektronické objednávce

Výpis bude vyhotoven  do 24 hodin po obdržení online objednávky (zaslán do vlastních rukou a na dobírku). Na objednaný výpis již není možné nahlížet ve webovém portálu kolikmam.cz, neboť takto generované výpisy jsou vyhotovovány klientským centrem.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 657/15, 120 00 Praha 2 (www.coi.cz).